Tag Manager:
top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ink Panthers

 

De heer R. RC Palmen & mevrouw JE Palmen-Bok  h.o.d.n. Ink Panthers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87126451 en onderdeel van Palmen Enterprise,  gevestigd aan de Bovenste straat 8, 6101 EK te Echt .

 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ink Panthers.

3. Consument: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van Ink Panthers. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Ink Panthers en Consument wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Consument voor zover Consument de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt. 

4. Diensten: de Diensten die Ink Panthers aanbiedt zijn het aanbrengen van permanente versieringen op het lichaam, ofwel aanbrengen  van een tatoeage of het maken van een ontwerp . 

5. Ink Panthers: de deinstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever. 

6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die Ink Panthers heeft aangesteld, projecten aan Ink Panthers heeft verleend voor Diensten die door Ink Panthers worden uitgevoerd, of aan wie Ink Panthers een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ink Panthers, alsmede voorstellen van Ink Panthers voor Diensten die door Ink Panthers aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ink Panthers waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Ontwerp: het door Ink Panther gemaakte ontwerp, al dan niet met inspraak van Opdrachtgever.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ink Panthers, elke Overeenkomst tussen Ink Panthers en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ink Panthers wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ink Panthers aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ink Panthers is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Ink Panthers niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door Ink Panthers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Ink Panthers is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ink Panthers het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ink Panthers gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Ink Panthers zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het voldoen van de aanbetaling. Of wanneer er akkoord gegeven is op de reserveringsvoorwaaden. De aanbetaling is niet restitueerbaar.

2. Opdrachtgever kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Opdrachtgever:

a. De leeftijd van tenminste 16 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft

overlegd;

b. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling of schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over

de Dienst, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de

Dienst, de kosten van de Dienst en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke

beslissing te komen en het tijdstip van Dienst;

c. De door Ink Panthers gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Ink Panthers zijn gegeven aan Opdrachtgever. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van

de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

d. Op de hoogte is van de contactgegevens van Ink Panthers ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever dient bij het optreden van complicaties

direct contact op te nemen.

e. De door Opdrachtgever gestelde vragen beantwoord zijn;

f. Opdrachtgever zijn/haar contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.

3. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Opdrachtgever gezond is, behoudens de

(cosmetische) afwijking waarvoor de Dienst geïndiceerd is, of indien Opdrachtgever een licht tot matig ernstige

(systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.

4. De toestemming van de Opdrachtgever wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Dienst.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Ink Panthers een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van

deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Dienst met inbegrip van de nazorg

2. Zowel Opdrachtgever als Ink Panthers kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ink Panthers ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ink Panthers tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Ink Panthers is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Ink Panthers kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ink Panthers nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Ink Panthers zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ink Panthers staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Het overeengekomen Ontwerp wordt geplaatst en gezet op het door Opdrachtgever en opdrachtnemer aangewezen lichaamsdeel.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Ink Panthers de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ink Panthers aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ink Panthers heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Ink Panthers niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ink Panthers, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Ink Panthers is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ink Panthers Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en Ontwerp. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ink Panthers aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ink Panthers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ink Panthers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ink Panthers verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ink Panthers niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Ink Panthers is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ink Panthers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ink Panthers voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Ink Panthers kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ink Panthers gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ink Panthers.

4. Opdrachtgever is verplicht om Ink Panthers te informeren over de aanwezigheid van eventuele medische/lichamelijke klachten of aandoeningen voor aanvang van de Dienstverlening. Indien Ontvanger medische klachten of andere lichamelijke aandoeningen niet tijdig aan Ink Panthers meldt, bestaat de kans op verergering van de bestaande klachten. Het niet melden van dergelijke klachten en/of aandoeningen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet tevens de ontvanger van de Diensten van Ink Panthers betreft, vrijwaart Opdrachtgever Ink Panthers van alle aanspraken van de ontvanger voortvloeiend uit de gebruikmaking van de Dienst. 

5.  Indien na gebruikmaking van de Dienst van Ink Panthers bij Ontvanger enige lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, dient Ontvanger te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen. 

6. Alvorens Opdrachtgever een Dienst kan ondergaan in het gezicht, is Opdrachtgever verplicht alle relevante medische gegevens in te vullen op het door Ink Panthers geboden intakeformulier. Indien dergelijke gegevens onjuist blijken te zijn of dienen te worden aangevuld, komt alle hieruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Afspraken

1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ink Panthers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Ink Panthers recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

2. Ink Panthers is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij de Opdrachtgever hiervan minimaal 14 dagen van tevoren op de hoogte heeft gesteld.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Ink Panthers gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Ink Panthers spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor

zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiervoor een vooraf overeengekomene vergoeding te betalen.

5. Ink Panthers heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de

dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie.

6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 30 dagen voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, verplaatst worden, of indien Opdrachtgever niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen de reeds in rekening gebrachte aanbetaling.

7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Ink Panthers als leidend.

8. Ink Panthers zal ingeval van afzegging van de afspraak door Opdrachtgever, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Ink Panthers niet garanderen dat de overeengekomen Dienst alsnog plaats kan vinden. Indien Opdrachtgever hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

10. Na afloop van de Dienst vindt een nazorggesprek plaats tussen Opdrachtgever en Ink Panthers ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Opdrachtgever dient na te leven worden

schriftelijk meegegeven.

11. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de Dienst van een aantal specifieke type Diensten, dient plaats

te vinden volgens een door Ink Panthers aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen.

Ink Panthers zal Opdrachtgever hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

 

Artikel 9   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ink Panthers is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ink Panthers, Ink Panthers een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Ink Panthers voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Ink Panthers opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ink Panthers haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Ink Panthers is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ink Panthers. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11   Incassobeleid

1.Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde

betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ink Panthers zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de

buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Ink Panthers meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen

deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor

rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. Ink Panthers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ink Panthers de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ink Panthers verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ink Panthers tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Ink Panthers op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

1. Ink Panthers heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ink Panthers gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Ink Panthers is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Ink Panthers is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ink Panthers te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ink Panthers lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14   Overmacht

1. Ink Panthers is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Ink Panthers wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ink Panthers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ink Panthers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ink Panthers of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ink Panthers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ink Panthers is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ink Panthers alleen geacht te bestaan ​​indien Ink Panthers dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ink Panthers, is Ink Panthers uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ink Panthers binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ink Panthers deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ink Panthers in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Ink Panthers leidt tot aansprakelijkheid van Ink Panthers, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ink Panthers. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Ink Panthers sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ink Panthers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Ink Panthers voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ink Panthers geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ink Panthers.

6. Enige door Ink Panthers opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ink Panthers.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Ink Panthers is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ink Panthers opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ink Panthers. Ink Panthers is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ink Panthers nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ink Panthers haar eigen advies.

9. Ink Panthers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ink Panthers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ink Panthers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ink Panthers binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ink Panthers. 

 

Artikel 16   Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ink Panthers waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Ink Panthers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Ink Panthers worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Ink Panthers gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ink Panthers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ink Panthers. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ink Panthers opgeleverde zaken, dient Ink Panthers expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ink Panthers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 17   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ink Panthers verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ink Panthers zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Ink Panthers van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Ink Panthers voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Ink Panthers voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ink Panthers verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ink Panthers of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ink-panthers.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ink Panthers de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Ink Panthers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 

 

 

Artikel 19   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Ink Panthers en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Ink Panthers heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ink Panthers en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Echt, 12 mei 2020

bottom of page